Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NGN B.V., gevestigd Zandbank 80, 2201 WT Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66524121.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene bezoekersvoorwaarden van NGN;

1.2. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met NGN of een Derde sluit ter zake van het bijwonen van een door NGN dan wel door een Derde te organiseren Evenement. Ook de natuurlijke of rechtspersoon die enig Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met NGN dan wel met een Derde heeft gesloten;

1.3. Derde(n): de natuurlijke of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator en/of als verkooporganisatie van een Evenement betrokken zijn bij een Evenement;

1.4. Evenement: ieder(e) feest of andere manifestatie in de ruimste zin des woord, zoals door NGN of een Derde georganiseerd;

1.5. Locatie: de feitelijke plaats waar het Evenement plaats vindt evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex c.q. het terrein waar het Evenement plaatsvindt;

1.6. Partijen: Bezoeker en NGN gezamenlijk;

1.7. Servicekosten: vergoeding ter dekking van de kosten gemoeid zijn met de totstandkoming van een overeenkomst tussen NGN / Derde(n) en Bezoeker;

1.8. NGN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NGN B.V., h.o.d.n. Nieuwjaarsgala Noordwijk (NGN).

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen NGN/Derde en de Bezoekers van een Evenement. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle Bezoekers van een Evenement, uit welken hoofde ook.

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van NGN en Bezoeker toch naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van NGN prevaleren.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Alle door NGN, dan wel door een Derde gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. NGN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door NGN en/of Derde(n) en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Derde(n).

3.2. Een overeenkomst tussen NGN dan wel een Derde en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij NGN dan wel een Derde koopt.

3.3. De Bezoeker is slechts gerechtigd een toegangsbewijs bij NGN dan wel een Derde aan te schaffen indien hij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt. De Bezoeker is niet gerechtigd deel te nemen aan het Evenement indien hij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

3.4. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege NGN verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een door of vanwege NGN verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

3.5. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.6. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van NGN. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder ervan recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. NGN mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). NGN is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door NGN verstrekte toegangsbewijs.

3.7. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Bezoeker ontvangt van NGN of Derde(n) het toegangsbewijs in een dusdanige staat NGN daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan op eenvoudige wijze te controleren. Bezoeker is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van NGN voorafgaande aan het Evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft NGN het recht om toegang te weigeren.

3.8. Alleen aanschaf bij NGN of door haar aangewezen Derde garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast terzake de aanschaf bij NGN of door haar aangewezen Derde rust op de Bezoeker.

3.9. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden, wordt o.a. via elektronische communicatie aan Bezoeker verstrekt. Indien Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. NGN kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

3.10. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs via de post te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. NGN kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Indien het toegangsbewijs niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van NGN. De Bezoeker dient zich in dat geval tijdig, dat wil zeggen in een dusdanig stadium voorafgaande aan de aanvang van het Evenement dat NGN het gekochte toegangsbewijs tijdig ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken, te wenden tot NGN of het (voor)verkoopadres waar hij het toegangsbewijs heeft gekocht, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken, bij gebreke waarvan NGN het recht heeft de Bezoeker de toegang te ontzeggen.

3.11. NGN behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per Bezoeker, en Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door NGN gestelde maximum te houden.

3.12. Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de Locatie na afloop van het betreffende Evenement.

3.13. NGN of de door haar aangewezen Derde zijn gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

3.14. NGN is gerechtigd om aan het recht op toegang tot het Evenement de voorwaarde te verbinden dat de Bezoeker voorafgaand aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van NGN.

ARTIKEL 4: VERBOD DOORVERKOOP

4.1. Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aan bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

4.2. Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van NGN dat de intentie is gericht op (door) verkoop is bindend.

4.3. Bezoeker mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in de deze Algemene Voorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook oplegt aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en garandeert jegens NGN dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4.4. Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door NGN ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het Evenement, zonder dat Bezoeker en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 5: OVERIGE VERPLICHTINGEN

5.1. Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van Evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om NGN onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar (wettelijke) verplichtingen in het kader van het Evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van toegang en alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

5.2. Tenzij door NGN anders georganiseerd, dient Bezoeker in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

5.3. Bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering c.q. doorzoeking (inclusief evt. meegevoerde handbagage) bij bezoek van het Evenement.

5.4. Gedurende het verblijf van de Bezoeker op de Locatie van het Evenement dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van de door NGN daartoe aangewezen functionarissen, de exploitanten van de Locatie van het Evenement, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

5.5. Het is Bezoeker onder meer verboden:

 1. foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie van het Evenement, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement;
 2. (huis)dieren de Locatie in te brengen;
 3. registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties kunnen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd;
 4. te roken op de Locatie van het Evenement op plaatsen waar roken niet uitdrukkelijk is toegestaan;
 5. laswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie van het Evenement, op straffe van inbeslagname van deze zaken;
 6. drugs mee te brengen naar de Locatie van het Evenement, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie;
 7. naar het oordeel van de daartoe door NGN aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers van het Evenement hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de Locatie van het Evenement, op straffe van inbeslagname van deze zaken;
 8. gezichtsbedekkende kleding te dragen, dit om redenen van beveiliging. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de Locatie ontzegd worden;
 9. grote (rug-)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locaties;
 10. beschadigingen aan te richten aan de Locatie van het Evenement. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie;
 11. goederen van welke aard dan ook op de Locatie aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 12. andere Bezoekers c.q. aanwezigen op de Locatie te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.

ARTIKEL 6: RECHTEN VAN NGN

6.1. Bij overtreding door Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is NGN gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft Bezoeker geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen Servicekosten) aan NGN dan wel een door haar aangewezen Derde heeft voldaan en/of andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

6.2. NGN is gerechtigd de Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de Locatie de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, of wanneer op een andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging c.q. overtreding van deze Algemene Voorwaarden door de Bezoeker bestaat, de toegang de Locatie van het Evenement voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. NGN behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen indien NGN dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

6.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is NGN gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

6.4. De artiest, Derde die de locatie van NGN heeft gehuurd, en/of NGN zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het Evenement en de Locatie, inclusief het publiek c.q. de Bezoekers, alsmede om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Personen en Bezoekers die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het Evenement hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming, zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.

6.5. NGN is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door NGN noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de Locatie. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of schadevergoeding.

6.6. Er is cameratoezicht op de Locatie van het Evenement. Camerabeelden worden gedurende een door NGN te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

6.7. Indien zulks naar inzicht van NGN aangewezen is met het oog op handhaving van de orde en de rust heeft NGN het recht om een Bezoeker toegang tot het bijwonen van het Evenement te weigeren, zonder dat recht op restitutie van het betaalde en/of schadevergoeding bestaat, indien deze pas arriveert na aanvang van het Evenement.

6.8. De Bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan NGN voor openbaarmaking van gedurende of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 7: OVERMACHT en annulering

7.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop NGN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NGN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere Bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan- of zitplaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigingen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het Evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

7.2. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, etc. heeft NGN het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

7.3. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door NGN wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal NGN uitsluitend verplicht zijn aan Bezoeker de vergoeding te restitueren die NGN heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd Servicekosten) welke de Bezoeker aan NGN of een door haar aangewezen Derde heeft betaald. Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal NGN slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die NGN heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd Servicekosten) welke de Bezoeker aan NGN of een door haar aangewezen Derde heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats na overhandiging door de Bezoeker van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement aan NGN of een door haar aangewezen Derde. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

7.4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door NGN wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij NGN dan wel een door haar aangewezen Derde tegen restitutie van de vergoeding welke door of namens NGN op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd Servicekosten) welke de Bezoeker aan NGN dan wel aan een door haar aangewezen Derde heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan NGN dan wel aan een door haar aangewezen Derde overlegt. Indien het Evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij NGN dan wel bij een door haar aangewezen Derde binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt of voor de nieuwe datum van het Evenement als dit minder dan vier weken na de oorspronkelijke datum plaatsvindt. Indien het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de Bezoeker op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij NGN dan wel een door haar aangewezen Derde. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de Bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN NGN

8.1. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico. NGN is derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade door gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
NGN.

8.2. NGN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan NGN toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen NGN is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. Iedere aansprakelijkheid van NGN is uitgesloten en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking in het geval van:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van ) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van NGN gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.

8.3. NGN zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde (tijd)schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan.

8.4. NGN is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (c.q. kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. NGN is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een Evenement.

8.5. NGN is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

ARTIKEL 9: RECLAME / KLACHTEN

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen NGN / Derde en de Bezoeker dienen NGN bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen vier (4) weken, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door NGN niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 10: GEBRUIK GARDEROBE

10.1. Indien NGN een garderobe ter beschikking stelt, heeft NGN het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de oordeel van NGN te grote omvang. Voor het gebruik van de garderobe kan door NGN een vaste prijs per voorwerp gerekend worden. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Met uitsluiting van tassen mogen zich daarin geen voorwerpen bevinden.

10.2. Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.

10.3. NGN wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,–. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,– mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp (inclusief diens inhoud) niet hoger is dan € 150,– en kan en zal NGN niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,–.

10.4. De aansprakelijkheid van NGN is te allen tijde beperkt tot € 150,– voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief diens inhoud). NGN is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een afgegeven voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

10.5. De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart NGN voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

10.6. Afgegeven voorwerpen worden door NGN bewaard uitsluitend voor de duur van het betreffende Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij NGN af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan NGN het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

ARTIKEL 11: PRIVACY

11.1. NGN en/of een door haar aangewezen Derde verwerkt persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats, van de Bezoekers en bezoekers van haar website(s ) conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 12: OVERIGE BEPALINGEN

12.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

12.2. NGN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra NGN een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden op haar website plaatst.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen Bezoeker en NGN c.q. een Derde bestaat is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst tussen NGN c.q. een Derde en de Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Den Haag.